Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, Wolkerova 34, příspěvková organizace
a odloučené pracoviště MŠ Mozartova 22, Olomouc
_____________________________________________________________________________
tel: 585427 042, 737 600 024, email: mswolkerova@seznam.cz,
IČ 75029588, www.mswolkerova-mozartova.cz

Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace a odloučené pracoviště
MŠ Mozartova 22

                                                      Vnitřní směrnice č.13

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Č.j.:   W/13/2015/HS

Vypracovala: Mgr. Hana Schmidtová, řed. MŠ

Spisový znak:   13.15

Schválila:       Mgr. Hana Schmidtová, řed. MŠ

Skartační znak: S5

Účinnost od:         1.9.2015

 

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, § 6 vyhlášky 43/2006 Sb.,
o předškolním vzdělávání, §4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 30 a
§ 36-43 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.

 

Obsah:

Čl. I     Úvodní ustanovení

Čl. II   Výše úplaty

Čl. III  Plátci

Čl. IV  Snížení úplaty

Čl. V   Splatnost úplaty

Čl. VI Osvobození od placení úplaty

Čl. VII Závěrečná ustanovení

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen úplata), kterou hradí zákonní zástupci dítěte mateřské škole. Tato směrnice stanoví možnost osvobození od úplaty, snížení úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

Čl. II

Výše úplaty

 

Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Pro školní rok 2015/2016 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši 500 Kč.

 

Čl. III

Plátci

 

Úhradu platí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku MŠ. Podle § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, je předškolní vzdělávání posledním ročníku mateřské školy bezúplatné. Bezúplatnost vzdělávání je uplatňováno pouze ve školním roce,
ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Bezúplatné vzdělávání bude ukončeno koncem toho školního roku, ve kterém dítě začalo nárok čerpat. V případě dítěte, které se vzdělává v posledním ročníku mateřské školy dva roky za sebou, z důvodu odkladu povinné školní docházky, tak bude druhý rok zpoplatněn.

 

Čl. IV
Snížení úplaty

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen podle po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (v měsíci červenci nebo srpnu, případně v obou měsících) se výše úplaty poměrně sníží. Nebude-li dítě přihlášeno k docházce do mateřské školy, zákonný zástupce úplatu nehradí. Rozsah nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a o výši snížení úplaty informuje zákonné zástupce nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

Čl. V  
Splatnost úplaty

 

Splatnost úplaty se řídí §6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne
se zákonným zástupcem jiný termín úhrady. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem
na bankovní účet mateřské školy. V případě platby úplaty v hotovosti stanoví termín úhrady v daném měsíce ředitelka mateřské školy.

Dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a nedohodne jiný termín úhrady.

 

Čl. VI
            Osvobození od placení úplaty

 

Osvobozen od úplaty bude:

1.zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
(§4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi);

2.fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995Sb. o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Zákonný zástupce je povinen prokázat ředitelce mateřské školy důvod osvobození od úplaty písemným potvrzením pro dané období a to vždy nejpozději 15. den v daném měsíci (termín splatnosti daného měsíce).

Pokud má mateřská škola v době letních prázdnin přerušený provoz celý měsíc, úhrada
za předškolní vzdělávání se v tomto měsíci nehradí. Tomto případě není nutné podávat žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání zákonnými zástupci a vydávat rozhodnutí
o prominutí úplaty ředitelkou mateřské školy.

 

Čl. VII
Závěrečná ustanovení

 

Tuto směrnici lze doplňovat a pozměňovat formou číslovaných dodatků a tyto budou platnou součástí této směrnice.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2015.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Hana Schmidtová, řed. MŠ

Dodatek k vnitřní směrnici č. 13
- „Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání“:

 

Ve školním roce 2016/2017 se částka 500,- Kč nemění.

/sites/default/files/images/dodatek_skolne_0.docx

 

V Olomouci 1.9.2016

                                                                                        Mgr. Hana Schmidtová