INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkové organizace, s místem poskytovaného vzdělávání

 • MŠ Wolkerova 34, Olomouc
 • MŠ Mozartova 22, Olomouc

proběhne od 3.5.2021 do 6.5.2021 v době do 8.00 do 14.00 hodin v budovách jednotlivých mateřských škol.

Přihlášku do MŠ v jiném termínu je možné podat po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ do 16.5.2021.
Zákonný zástupce může pro své dítě podat pouze jednu žádost a přímo v žádosti uvede, kterou mateřskou školu preferuje.

Zápis se koná bez osobní přítomnosti dětí, a to doručením povinných dokumentů do MŠ.

Dokumenty k zápisu:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /formulář ke stažení na webových stránkách/
 • Vyjádření dětského lékaře o zdravotní stavu dítěte a o jeho očkování
  /formulář ke stažení na webových stránkách/
 • kopie rodného listu - rodná čísla anonymizujte /začerněte/ v souladu s GDPR /potřebná data jsou - jméno a příjmení dítěte a zákonných zástupců a jejich data narození/
 • kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení
od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona.

Kopie rodných listů budou použity pouze pro správní řízení zápisu do mateřské školy a po ukončení správního řízení budou skartovány. U nepřijatých dětí budou doporučení ŠPZ, či jiné osobní dokumenty taktéž skartovány k 30.9.2021.

Doručení povinných dokumentů k zápisu je možné těmito způsoby:

 • osobně v mateřské škole /preferujeme tuto možnost/

Výše uvedené vyplněné dokumenty, v zalepené obálce s nadpisem ZÁPIS, donese zákonný zástupce dítěte
ve stanovený termín do mateřské školy a po zazvonění na 1. třídu  je vloží
do připraveného boxu za vstupními dveřmi do budovy mateřské školy.

Při osobním doručením dokumentů do MŠ dodržujte platná epidemická opatření a v areálu mateřské školy se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou!

Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace

Wolkerova 34 Olomouc 779 00 /vzhledem k současné situaci tuto možnost nedoporučujeme/.

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout v mateřské škole.
Box s tištěnými žádostmi o přijetí bude k dispozici v  MŠ od 26.4.2021 v době

od 7.00 do 15.00 na vstupních dveřích do budovy.

Přidělení registračního čísla
Přidělené registrační číslo pro vaše dítě bude zasláno do dvou dnů na vaši emailovou adresu uvedenou v žádosti. Je nutné zpětně potvrdit přijetí registračního čísla, aby mohlo být považováno za předané. Pod registračními čísly budou vyvěšeny výsledky příjímacího řízení
na webových stránkách a na budově MŠ.

V případě, že přijetí registračního čísla nebude zákonnými zástupci potvrzeno, budeme vás kontaktovat na telefonní čísla uvedená v žádosti o přijetí.
V případě, že do 2 dnů neobdržíte email s registračním číslem, kontaktujte nás na emailovou adresu msmozartova22@mswokerova.olomouc.eu , nebo na telefon 585 427 201.

Zákonný zástupce stvrdí na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání svým podpisem, že se seznámil s těmito dokumenty:

 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022
 • Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
 • Způsobu přidělení registračního čísla
 • Zahájení správního řízení.

Doplňující informace

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna roku 2021, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Kritéria pro přijetí na školní rok 2021/2022 budou zveřejněny na webových stránkách a na budovách obou mateřských škol v době zápisu.

V případě, že vaše dítě má zdravotní omezení /diety, alergie apod./, nebo vyžaduje speciální vzdělávací potřeby, uveďte tyto skutečnosti do přihlášky.

Místo trvalého pobytu uvedeného v žádosti o přijetí bude ověřeno ředitelkou školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte a pracujete v Olomouci, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy.

Při pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může ředitelka školy vyzvat zákonné zástupce k doložení jejich originálů nebo ověřených kopií.
​​​​​​​

Upozorňujeme na nutnost pečlivého vyplnění všech náležitostí žádosti, včetně podpisu zákonného zástupce, aktuálních telefonních a emailových kontaktů. 

Informace o průběhu správního řízení – po podání žádosti o přijetí
Na základě podání žádosti o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu zákonem
č. 500/2004 Sb., Správního řádu, v platném znění, vyhotoveno rozhodnutí, a to do 30ti dnů od zahájení správního řízení. Před vydáním rozhodnutí, v souladu s § 36 tohoto zákona, je dána možnost zákonnému zástupci nahlédnout do spisu účastníka přijímacího řízení (dítěte), navrhovat důkazy a činit další návrhy a zároveň vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – vzhledem k epidemiologické situaci po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ dne 14.5.2021.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách /v záložce ZÁPIS/ a na přístupném místě ve škole, tj. vstupní branka do areálu MŠ a vývěska MŠ. Děti zde budou vedeny pod registračními čísly - jména na zveřejněném seznamu nemohou být uvedena.
Předpokládaný termín zveřejnění – 20.5.2021.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude ve stanoveném termínu po zápisu předáváno zákonným zástupcům v ředitelně MŠ
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vydáno do 30ti dnů od podání žádosti a zasláno doporučenou poštou do vlastních rukou.

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vyjádření dětského lékaře o zdravotní stavu dítěte a o očkování
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 /ke stažení před zápisem/
Informace k přijímacímu řízení
​​​​​​​

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ.
email: mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu
tel. 737 600 024.

Dokument PDF ke stažení