Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Poznáváme svět kolem nás"
je vypracován na základě RVP PV a respektuje rámcové vzdělávací cíle:    

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení .                 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se  jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

Školní vzdělávací program je koncipován k získávání stanovených klíčových kompetencí dosažitelných v předškolním vzdělávání. Koncepce ŠVP je sestavena tak, aby obsahovala vhodnou, pestrou a přiměřenou výchovně vzdělávací nabídku pro děti všech věkových skupin v předškolním vzdělávání s cílem dosažení očekávaných kompetencí. 

ŠVP je rozdělen do pěti integrovaných bloků. Integrované bloky vycházejí tematicky z přírody
(z posloupnosti jednotlivých ročních období, jejich charakteristických znaků) i ze společnosti
a dění v ní. Osahuje také seznamování dětí se skutečnostmi a oslavami významných dní
naší společnosti. Environmentální zaměření ŠVP je koncipováno s cílem získání odpovídajících znalostí, dovedností i motivace u dětí ve vztahu k přírodě a péče o ni, k ekologii a k životnímu prostředí jako celku. V rámci plánovaných činností jsou děti vedeny k postupnému aktivnímu zapojení do činností související s péčí o životním prostředí a to i ve vztahu k osobní kvalitě
a pohodě života v tomto prostředí. Podstatnou součástí charakteristiky je i pěstování zdravého životního stylu, péče o zdraví a vytváření osobní pohody u dětí předškolního věku. 

Zaměření  ŠVP  mateřské školy vychází z návaznosti i s využitím přirozeného z dění kolem nás nejen v přírodě, ale i ve společnosti. Vychází z běžných životních situací i přírodních zákonitostí, které jsou dále rozvíjeny, doplňovány a obohacovány zařazením aktuálních poznatků a událostí. Důraz je kladen na poznávání, pozorování přírody a životního prostředí v různých činnostech
se zaměřením na chápání důležitosti pro život lidí. Podstatnou součástí je také rozvoj kreativity
a tvořivosti ve všech oblastech předškolního vzdělávání (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). To vše s porozuměním a podporou dětské osobnosti se záměrem, aby na konci svého předškolního obdobím bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou aktivně a s osobním uspokojením zvládat nároky života, které na něj budou běžně kladeny a i ty, které ho v budoucnu očekávají.