Podrobné informace a dokumenty k ZÁPISU na školní rok 2023-2024

 

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkové organizace,

s místem poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34, Olomouc a v MŠ Mozartova 22, Olomouc.

proběhne ve dnech od 3.5.2023 do 4.5.2023 v budovách jednotlivých mateřských škol.

Zápis je určený pro občany ČR, cizince s trvalým pobytem v ČR a pro občany z UK s dočasným pobytem v ČR.

Zápis je možný s osobní účastí zákonného zástupce v MŠ, nebo dalšími níže uvedenými možnostmi zápisu.

Zákonný zástupce může pro své dítě podat pouze jednu žádost a přímo v žádosti uvede, kterou mateřskou školu preferuje.

Dokumenty k zápisu:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /formulář ke stažení na webových stránkách/
 • Vyjádření dětského lékaře o zdravotní stavu dítěte a o jeho očkování /formulář ke stažení na webových stránkách/
 • dokument – Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu /formulář ke stažení na webových stránkách/
 • kopie rodného listu – rodná čísla anonymizujte /začerněte/ v souladu s GDPR /potřebná data jsou jméno a příjmení dítěte
 • a zákonných zástupců a jejich data narození/
 • kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od dětského lékaře,

že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci –  

dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním,

nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci dle zákona.

Kopie rodných listů budou použity pouze pro správní řízení zápisu do mateřské školy a po ukončení správního řízení budou skartovány.

U nepřijatých dětí budou doporučení ŠPZ, či jiné osobní dokumenty taktéž skartovány k 30.9.2023.

Zápis s osobní účastí v kanceláři jednotlivých MŠ

 • od 8.30 do 12.00 v kanceláři jednotlivých MŠ Wolkerova 34 a MŠ Mozartova 22 /ve stanovených dnech 3.5. – 4.5.2023/

Výše uvedené dokumenty budou předány zákonným zástupcem osobně v kanceláři MŠ.

K osobnímu předání přinese zákonný výše uvedené povinné dokumenty a občanský průkaz k prokázání trvalého bydliště,

nebo kopii nájemní či kupní smlouvy s bydlištěm v obci Olomouc.

Další možnosti zápisu:

 • od 8.00 do 16.00 /ve stanovených dnech 3.5. – 4.5.2023/

Výše uvedené vyplněné povinné dokumenty, v zalepené obálce s nadpisem ZÁPIS, donese zákonný zástupce dítěte ve stanovený termín do mateřské školy

a na označeném místě v budově A, a za vstupními dveřmi                                                                                   

je vloží do připraveného boxu.

Místo trvalého pobytu uvedeného v žádosti o přijetí bude ověřeno ředitelkou školy v občanském průkaze zákonného zástupce dítěte při předání rozhodnutí.

Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte a pracujete v Olomouci,

je nutné toto prokázat kopií kupní či nájemní smlouvy /nepovinné údaje ve smlouvě anonymizujte/.

Další možnosti zápisu:

 • datovou schránkou náležející zákonnému zástupci: ID schránky školy: erhkvzb
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):  mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu
 • poštou na adresu: 

Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace

Wolkerova 34

Olomouc 779 00 /tuto možnost nedoporučujeme/.

Přihlášku do MŠ v jiném termínu je možné podat po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ do 16.5.2023.

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout v mateřské škole.
Box s tištěnými žádostmi o přijetí bude k dispozici v MŠ od 19.4.2023 v době od 6.30 do 16.45 na budově A u 1. třídy VČELKY,

a to na vstupních dveřích do budovy.

Přidělení registračního čísla

Přidělené registrační číslo pro vaše dítě bude zasláno do dvou dnů na vaši emailovou adresu uvedenou v žádosti.

Je nutné zpětně potvrdit přijetí registračního čísla, aby mohlo být považováno za předané.                                                                           

Pod registračními čísly budou vyvěšeny výsledky příjímacího řízení na webových stránkách a na budově MŠ.

V případě, že přijetí registračního čísla nebude zákonnými zástupci potvrzeno, budeme vás kontaktovat na telefonní čísla uvedená v žádosti o přijetí.

V případě, že do 2 dnů neobdržíte email s registračním číslem, kontaktujte nás na emailovou adresu mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu ,

nebo na telefon 585 427 042.

Zákonný zástupce stvrdí na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání svým podpisem,

že se seznámil s těmito dokumenty a informacemi:

 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024
 • Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024, včetně způsobu přidělení registračního čísla
 • Zahájení správního řízení s možností nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.

 

Doplňující informace

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna roku 2023, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Kritéria pro přijetí na školní rok 2023/2024 budou zveřejněny na webových stránkách a na budovách obou mateřských škol v době zápisu.

V případě, že vaše dítě má zdravotní omezení /diety, alergie apod./,

nebo vyžaduje speciální vzdělávací potřeby, uveďte tyto skutečnosti do přihlášky.

Místo trvalého pobytu uvedeného v žádosti o přijetí bude ověřeno ředitelkou školy v občanském průkaze zákonného zástupce dítěte při předání rozhodnutí.

Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte
a pracujete v Olomouci, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy /
nepovinné údaje ve smlouvě anonymizujte/.

Při pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může ředitelka školy vyzvat zákonné zástupce k doložení jejich originálů nebo ověřených kopií.

Upozorňujeme na nutnost pečlivého vyplnění všech náležitostí žádosti, včetně podpisu zákonného zástupce,

aktuálních telefonních a emailových kontaktů. 

 

Informace o průběhu správního řízení – po podání žádosti o přijetí

Na základě podání žádosti o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu zákonem č. 500/2004 Sb.,

Správního řádu, v platném znění, vyhotoveno rozhodnutí, a to do 30 dnů od zahájení správního řízení.                                                                 

Před vydáním rozhodnutí, v souladu s § 36 tohoto zákona, je dána možnost zákonnému zástupci nahlédnout do spisu účastníka přijímacího řízení (dítěte),

navrhovat důkazy a činit další návrhy a zároveň vyjádřit se k podkladům rozhodnutí                               

v kanceláři ředitelky MŠ Wolkerova 34, Olomouc, dne 16.5.2023 v čase od 10.00 do 12.00.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách /v záložce ZÁPIS/

a na přístupném místě ve škole, tj. vstupní branka do areálu MŠ a vývěska MŠ.                                                                                          

Děti zde budou vedeny pod registračními čísly – jména na zveřejněném seznamu nemohou být uvedena.

Předpokládaný termín zveřejnění – 22.5.2023.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude ve stanoveném termínu po zápisu předáváno zákonným zástupcům v ředitelně MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti a zasláno doporučenou poštou do vlastních rukou.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dokument PDF ke stažení

Vyjádření dětského lékaře o zdravotní stavu dítěte a o očkování

Dokument PDF ke stažení

Dokument – Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu

Dokument PDF ke stažení

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023-2024

Dokument Word ke stažení

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

Dokument PDF ke stažení

 

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ.

email: mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu

tel. 585 427 042, 737 600 024.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до

Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

K přijímacímu řízení se mohou hlásit:

Для процедури вступу можуть подати заявку:

1) Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

(prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo

2) cizinci, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,

který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou                                                                                                             

(prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

1) іноземцям, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні

(що підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту), або

2) Іноземці, яким надано візу для перебування більше 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці,

яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом                                                   

(підтверджується візою наклейка або штамп в паспорті).

Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, 

které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину,

яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2023/2024 bude probíhat v kanceláři MŠ Wolkerova 34, Olomouc,

a MŠ Mozartova 22, Olomouc:

Процедура прийому іноземців на навчальний рік 2022/2023 буде проходити в

дитячому садку MŠ Wolkerova 34, Olomouc, a MŠ Mozartova 22, Olomouc ,числа:

3.5.2023 – 8.30 – 12:00 hodin

4.5. 2023 – 8:30 – 12:00 hodin

K přijímacímu řízení přineste:

До процедури прийому подайте:

1. візова етикетка, запис про надання тимчасового захисту або візи для перебування більше 90 днів

(vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany, nebo vízum k pobytu nad 90dnů). 

2. Заповнену заяву про вступ до дошкільної освіти (vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.)

Форма - Заявка на вступ до дошкільної освіти тут

3. довідка від чеського педіатра про щеплення дитини  (potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte)

4. документ, що дає право представляти дитину (doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat).

Директор дитячого садка дотримується виданих критеріїв допуску дітей до дошкільної освіти.

(Ředitelka Mateřské školy postupuje podle vydaných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.)

Результати прийому будуть вивішені 22.05.2023 на веб-сайті школи та на вхідних дверях до будівлі.

Výsledky příjímacího řízení budou vyvěšeny 22.05.2023 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy.)                                   

Mgr. Hana Schmidtová

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка