Naše projektové činnosti

Mateřská škola Wolkerova 34 a Mozartova 22, Olomouc je v rámci svých aktivit zapojena do několika projektů:

V rámci projektování v třídních vzdělávacích programech jsou pravidelně realizovány projektové aktivity pro děti rozšiřující výchovně vzdělávací nabídku. Tyto projektové činnosti jsou realizovány průběžně v rámci výchovně vzdělávacího procesu, v tématech integrovaných bloků. Jejich zaměření vyplývá ze ŠVP v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, konkrétně k pěstování a péče o rostliny, k podporování odpovědného postoje a vztahu k přírodě a životnímu prostředí jako celku. To vše pro pohodový a kvalitní život v tomto prostředí. Jako součást této environmentální výchovy je podpora ekologického postoje k okolnímu prostředí u dětí.

Mateřská školy se zapojuje do výzev projektů Šablony pro MŠ a ZŠ, kdy realizuje již IV. projekt této výzvy. V rámci těchto projektů čerpá finanční prostředky na personální podporu mateřské školy. Dále tyto prostředky využívá na zkvalitňování vzdělávacích podmínek v rozsahu projektových možností.

Ve spolupráci se zřizovatelem – Statutárním městem Olomouc, využívá mateřská škola projektových aktivit MAP k rozšiřování vzdělávací nabídky pro děti. V nabídce projektu jsou akce v různých tématech a oblastech, které navazují na vzdělávací nabídku MŠ.

V rámci svého zaměření vstoupila mateřské škola do projektu České obce sokolské: "Se Sokolem do života", kdy již několik let realizuje každoročně pohybové aktivity s dětmi ve všech třídách vycházející z nabídky projektu. Tyto činnosti podporují a navazují ŠVP v oblasti podpory péče o zdraví a podpory pohybu u dětí.

Mateřská škola spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci již mnoho let na projektech v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. V minulých letech pro mateřská škola využila nabídku spolupráce Univerzity Palackého V Olomouci, pedagogické fakulty, katedry primární pedagogiky a zapojila se do projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" a projektu "Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání". V současné době spolupracuje na projektu v oblasti pedagogické diagnostiky, jako aplikační garant "Online aplikace, jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost. Tento nástroj je využíván pro realizaci pedagogické diagnostiky v MŠ.

Mateřská škola spolupracuje se středními školami i vysokými školami a poskytuje praxe studentům, a to jak průběžné, tak i blocích. Jejich studijní aktivity pak pod vedením učitelů rozvíjejí činnost mateřské školy v programech a aktivitách pro děti.

Mateřská škola do své vzdělávací nabídky pravidelně zařazuje kulturní akce a programy, sportovní akce a programy, výlety, návštěvy a exkurze různého zaměření a využívá nabídky možností od rodičů a partnerů školy.