Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, prostudujte prosím pozorně tyto informace:

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkové organizace, s místem poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34 a MŠ Mozartova 22, se koná od 5.5.2020  do 7.5.2020 v době  8.00 - 15.00 v budovách jednotlivých mateřských škol.

ZÁPIS SE KONÁ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Dokumenty k zápisu

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /formulář ke stažení na webových stránkách MŠ/
  • čestné prohlášení o očkování dítěte / formulář ke stažení na webových stránkách MŠ /
  • kopie očkovacího průkazu
  • kopie rodného listu – rodná čísla anonymizujte /začerněte/ v souladu s GDPR /potřebná data jsou - jméno a příjmení dítěte a zákonných zástupců a jejich data narození/
  • kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona.

Kopie rodných listů, očkovacích průkazů budou použity pouze pro správní řízení zápisu do mateřské školy a po ukončení správního řízení budou skartovány. U nepřijatých dětí budou doporučení ŠPZ, či jiné osobní dokumenty taktéž skartovány k 30.9.2020.

Zápis bude probíhat na obou mateřských školách /MŠ Wolkerova 34 a MŠ Mozartova 22/.

Zákonný zástupce může na naši mateřskou školu pouze jednu žádost a přímo v žádosti uvede, kterou preferuje.

 

Vzhledem k situaci, která neumožňuje osobní setkání u zápisu dětí do mateřské školy, využijte tyto možnosti zápisu

  • osobně v mateřské škole /preferujeme tuto možnost/

Výše uvedené vyplněné dokumenty, v zalepené obálce s nadpisem ZÁPIS, donese zákonný zástupce dítěte ve stanovený termín do mateřské školy a na označeném místě v budově A /za vstupními dveřmi/ je vloží do připraveného boxu.

Při osobním doručením dokumentů do MŠ dodržujte minimální osobní vzdálenost 2m a v areálu mateřské škole se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou!

  • datovou schránkou: ID schránky školy: erhkvzb
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):  mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu
  • poštou na adresu: Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace Wolkerova 34 Olomouc 779 00  /vzhledem k současné situaci tuto možnost nedoporučujeme/.

 

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout v mateřské škole. Box s tištěnými žádostmi o přijetí bude k dispozici v MŠ ve dnech 27.4. 2020 do 7.5.2020 od 8.00 do 15.00 u 1. třídy VČELKY a to na vstupních dveřích do budovy.

 

Přidělení registračního čísla

Přidělené registrační číslo pro vaše dítě bude zasláno do dvou dnů na vaši emailovou adresu uvedenou v žádosti. Je nutné zpětně potvrdit přijetí registračního čísla, aby mohlo být považováno za předané. Pod registračními čísly budou vyvěšeny výsledky příjímacího řízení na webových stránkách a na budově MŠ.

V případě, že přijetí registračního čísla nebude zákonnými zástupci potvrzeno, budeme vás kontaktovat na telefonní čísla uvedená v přihlášce.

V případě, že do 2 dnů neobdržíte email s registračním číslem, kontaktujte nás na emailovou adresu mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu , nebo na telefon 585 427 042.

 

Doplňující informace

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna roku 2020, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Kritéria pro přijetí na školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny na webových stránkách a na budovách obou mateřských škol.

V případě, že vaše dítě má zdravotní omezení /diety, alergie apod./ nebo vyžaduje speciální vzdělávací potřeby, uveďte tyto skutečnosti do přihlášky.

Místo trvalého pobytu uvedeného v žádosti o přijetí bude ověřeno ředitelkou školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte a pracujete v Olomouci, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy.

Při pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může ředitelka školy vyzvat zákonné zástupce k doložení jejich originálů nebo ověřených kopií. Uvedené údaje v žádosti o přijetí budou ověřeny dle občanských průkazů a rodných listů po otevření mateřské školy. Také lékařské potvrzení o očkování bude vyžádáno dodatečně.

Upozorňujeme na nutnost pečlivého vyplnění všech náležitostí žádosti, včetně podpisu zákonného zástupce, aktuálních telefonních a emailových kontaktů. 

 

Informace o průběhu správního řízení – po podání žádosti o přijetí

Na základě podání žádosti o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu zákonem č. 500/2004 Sb., Správního řádu, v platném znění, vyhotoveno rozhodnutí
a to do 30ti dnů od zahájení správního řízení. Před vydáním rozhodnutí, v souladu s § 36 tohoto zákona, je dána možnost zákonnému zástupci nahlédnout do spisu účastníka přijímacího řízení (dítěte), navrhovat důkazy a činit další návrhy a zároveň vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – vzhledem k epidemiologické situaci po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ dne 15.5.2020.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu na webových stránkách /v záložce ZÁPIS/ a na přístupném místě ve škole, tj. vstupní branka do areálu MŠ a vývěska MŠ. Děti zde budou vedeny pod registračními čísly - jména na seznamu nemohou být uvedena.

Předpokládaný termín zveřejnění – 22.5.2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude založeno do spisu dítěte a uloženo v ředitelně MŠ.

Pokud bude zákonný zástupce dítěte požadovat převzetí rozhodnutí o přijetí, bude mu vystaven stejnopis, zaslaný e-mailem. Pro přijaté děti pak bude osobně předáno rozhodnutí po otevření mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vydáno do 30ti dnů od podání žádosti a zasláno doporučenou poštou do vlastních rukou.

 

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ

email: mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu

Tel.: 737 600 024

 

Níže naleznete potřebné dokumenty ke stažení:

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021:

Dokument PDF ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Dokument PDF ke stažení

Čestné prohlášení o očkování:

Dokument Word ke stažení

Vyjádření dětského lékaře:

Dokument PDF ke stažení

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021:

Dokument PDF ke stažení