Informace k obnovení provozu MŠ Wolkerova 34, Olomouc

Provoz MŠ bude od 25.5.2020 v běžné provozní době. Hygienické a provozní podmínky po obnovení provozu mateřské školy - čtěte dále, prosím, DŮKLADNĚ:

Při prvním vstupu do mateřské školy musí předat zákonný zástupce dítěte vyplněné Čestné prohlášení /vzor k dispozici ke stažení na webu školy, pod článkem níže - pečlivě prostudujte!/. Tiskopis čestného prohlášení bude v tištěné formě k dispozici i v mateřské škole a bude jej možné podepsat před nástupem dítěte do mateřské školy. O této povinnosti jsou zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni /v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách/.

Pokud zákonný zástupce toto čestné prohlášení nepředá s podpisem, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Rodiče, jejichž dítě trpí alergiemi způsobující respirační potíže a nemají v Evidenčním listu záznam lékaře o alergii, musí doložit lékařské potvrzení /předají pedagogickému pracovníkovi ve třídě/.

Opatření, která budou po obnovení provozu MŠ nutné dodržovat:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s aktuálními krizovými nebo mimořádnými opatřeními /není nutné např. u doprovodu dítěte členy společné domácnosti/.

Pozn. Povinnost zakrytí úst a nosu se bude řídit aktuálními pokyny vydanými nadřízenými orgány.

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před školou platí omezení sdružování více než 2 osob a dodržování odstupů 2 metry /s výjimkou blízké rodiny/.
 • Pro všechny osoby nacházející se před areálem a v areálu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy – předávání dětí

 • Doprovázející osoba i dítě musí mít při příchodu roušku v prostorách MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu do třídy a rodiče mu roušku uloží do skříňky do sáčku.
 • V prostorách šaten MŠ i v dalších prostorách MŠ je nutné dodržování 2 m odstupu mezi osobami.
 • Dítě může doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí, bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
 • Do šaten budou dospělí vstupovat postupně tak, aby byl dodržen požadavek 2 m odstupu v šatnách i v prostorách MŠ. V jednotlivých šatnách mohou být maximálně 2 dospělé osoby v předepsané vzdálenosti. Je nutno počítat se zdržením při předávání i vyzvedávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.
 • Při vstupu je povinné provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem /desinfekce připravená v šatnách dětí/.
 • Po přezutí a převlečení musí doprovázející osoba instruovat dítě k důkladnému umytí rukou dítěte v umývárně po dobu 30 sekund /mýdlem a vodou/ a osušení jednorázovým ubrouskem. Dospělí nesmí do umývárny a třídy vstupovat!
 • Zákonný zástupce dítě předá při předání přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění zvýšené teploty více než 37stupňů nebo příznaků virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Každé dítě musí mít ve své skříňce k dispozici 2 čisté roušky v igelitovém sáčku určené k použití při podezření na příznaky COVID-19.
 • Aktivity v MŠ budou organizované co nejvíce venku v areálu MŠ, tj. na školní zahradě.
 • Děti, které mají alergické reakce na desinfekční prostředky, projednají předem vhodnou desinfekci rukou s vedením MŠ a zajistí svému dítěti speciální desinfekční prostředky.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 /zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/ nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s nutností na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Stejný postup se dodrží i v případě náhlého výskytu podezřelých příznaků u zaměstnanců MŠ.

 

Prosíme rodiče, aby vybavili děti dostatečným množstvím jednorázových kapesníků /doporučujeme 2-3 krabičky vytahovacích kapesníků na dítě/.

 

Je zakázáno nosit do MŠ předměty a hračky. Nelze zajistit jejich dezinfekci.

 

Omluvenky dětí v povinném vzdělávání nemusí rodiče písemně předávat učiteli, protože docházka do konce školního roku není povinná. Stačí pouze informativní oznámení obvyklým způsobem.

 

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ.

 

Pozn. Informace mohou být v průběhu v následujícího období doplněny nebo upraveny, a to na základě aktuálních informací a pokynů vydaných nadřízenými orgány.

Dokument PDF ke stažení

Dokument Word ke stažení